نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:12:27 برابر با 251,710 دویست و پنجاه و یک هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 302,980 سیصد و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 365,420 سیصد و شصت و پنج هزار و چهار صد و بیست ریال