نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:05:42 برابر با 258,620 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و بیست ریال قیمت یورو 315,570 سیصد و پانزده هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 345,760 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و شصت ریال