نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04:55 برابر با 255,510 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 315,440 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 349,730 سیصد و چهل و نه هزار و هفتصد و سی ریال