نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04:23 برابر با 226,550 دویست و بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 274,767 دویست و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و شصت و هفت ریال قیمت پوند 315,750 سیصد و پانزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال