نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04:15 برابر با 239,530 دویست و سی و نه هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 292,430 دویست و نود و دو  هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 328,250 سیصد و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال