نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03:23 برابر با 292,755 دویست و نود و دو  هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ریال قیمت یورو 342,020 سیصد و چهل و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 384,445 سیصد و هشتاد و چهار هزار و چهار صد و چهل و پنج ریال