نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:03:34 برابر با 277,500 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال قیمت یورو 326,460 سیصد و بیست و شش هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 375,090 سیصد و هفتاد و پنج هزار ونود ریال