نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:02:36 برابر با 290,016 دویست و نود هزار وشانزده ریال قیمت یورو 339,520 سیصد و سی و نه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 387,390 سیصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و نود ریال