نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:01:12 برابر با 249,009 دویست و چهل و نه هزار ونه ریال قیمت یورو 304,779 سیصد و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و نه ریال قیمت پوند 362,209 سیصد و شصت و دو  هزار و دویست و نه ریال