نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00:01 برابر با 293,750 دویست و نود و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 348,282 سیصد و چهل و هشت هزار و دویست و هشتاد و دو  ریال قیمت پوند 400,390 چهار صد هزار و سیصد و نود ریال