قیمت دلار امروز 2021/09/14 ساعت 17:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/14 ساعت 17:12:27 برابر با 276,470 دویست و هفتاد و شش هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت یورو 316,850 سیصد و شانزده هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 386,700 سیصد و هشتاد و شش هزار و هفتصد ریال https://talakar.com