قیمت دلار امروز 2021/08/31 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/31 ساعت 17:06:57 برابر با 272,850 دویست و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 308,820 سیصد و هشت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 378,690 سیصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد و نود ریال