قیمت دلار امروز 2021/08/25 ساعت 17:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/25 ساعت 17:09:33 برابر با 279,990 دویست و هفتاد و نه هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 320,170 سیصد و بیست هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 386,420 سیصد و هشتاد و شش هزار و چهار صد و بیست ریال