قیمت دلار امروز 2021/08/23 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/23 ساعت 17:05:09 برابر با 276,490 دویست و هفتاد و شش هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 305,711 سیصد و پنج هزار و هفتصد و یازده ریال قیمت پوند 380,930 سیصد و هشتاد هزار و نه صد و سی ریال