قیمت دلار امروز 2021/07/30 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/30 ساعت 17:06:33 برابر با 256,518 دویست و پنجاه و شش هزار و پانصد و هجده ریال قیمت یورو 288,898 دویست و هشتاد و هشت هزار و هشت صد و نود و هشت ریال قیمت پوند 357,360 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال