قیمت دلار امروز 2021/07/25 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/25 ساعت 17:05:28 برابر با 248,560 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 344,300 سیصد و چهل و چهار هزار و سیصد ریال