قیمت دلار امروز 2021/07/24 ساعت 17:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/24 ساعت 17:11:02 برابر با 247,290 دویست و چهل و هفت هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 342,430 سیصد و چهل و دو  هزار و چهار صد و سی ریال