قیمت دلار امروز 2021/07/23 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/23 ساعت 17:06:47 برابر با 246,280 دویست و چهل و شش هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 288,683 دویست و هشتاد و هشت هزار و ششصد و هشتاد و سه ریال قیمت پوند 341,450 سیصد و چهل و یک هزار و چهار صد و پنجاه ریال