قیمت دلار امروز 2021/07/19 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/19 ساعت 17:07:32 برابر با 244,490 دویست و چهل و چهار هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 287,750 دویست و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 337,670 سیصد و سی و هفت هزار و ششصد و هفتاد ریال