قیمت دلار امروز 2021/07/14 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/14 ساعت 17:07:04 برابر با 245,490 دویست و چهل و پنج هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 295,311 دویست و نود و پنج هزار و سیصد و یازده ریال قیمت پوند 343,500 سیصد و چهل و سه هزار و پانصد ریال