قیمت دلار امروز 2021/07/13 ساعت 17:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/13 ساعت 17:13:02 برابر با 247,490 دویست و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 294,810 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 344,660 سیصد و چهل و چهار هزار و ششصد و شصت ریال