قیمت دلار امروز 2021/07/12 ساعت 17:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/12 ساعت 17:13:05 برابر با 249,920 دویست و چهل و نه هزار و نه صد و بیست ریال قیمت یورو 294,740 دویست و نود و چهار هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 350,720 سیصد و پنجاه هزار و هفتصد و بیست ریال