قیمت دلار امروز 2021/07/11 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/11 ساعت 17:08:10 برابر با 250,140 دویست و پنجاه هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 293,864 دویست و نود و سه هزار و هشت صد و شصت و چهار ریال قیمت پوند 352,080 سیصد و پنجاه و دو  هزار وهشتاد ریال