قیمت دلار امروز 2021/07/07 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/07 ساعت 17:06:25 برابر با 250,490 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 297,007 دویست و نود و هفت هزار وهفت ریال قیمت پوند 350,890 سیصد و پنجاه هزار و هشت صد و نود ریال