قیمت دلار امروز 2021/07/06 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/06 ساعت 17:08:09 برابر با 251,090 دویست و پنجاه و یک هزار ونود ریال قیمت یورو 295,810 دویست و نود و پنج هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 352,970 سیصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد و هفتاد ریال