قیمت دلار امروز 2021/07/04 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/04 ساعت 17:06:55 برابر با 252,490 دویست و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 298,540 دویست و نود و هشت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت پوند 353,950 سیصد و پنجاه و سه هزار و نه صد و پنجاه ریال