قیمت دلار امروز 2021/06/29 ساعت 17:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/29 ساعت 17:10:36 برابر با 250,430 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و سی ریال قیمت یورو 292,190 دویست و نود و دو  هزار و صد و نود ریال قیمت پوند 350,580 سیصد و پنجاه هزار و پانصد و هشتاد ریال