قیمت دلار امروز 2021/06/27 ساعت 17:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/27 ساعت 17:09:29 برابر با 244,710 دویست و چهل و چهار هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 282,910 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 344,340 سیصد و چهل و چهار هزار و سیصد و چهل ریال