قیمت دلار امروز 2021/06/24 ساعت 17:20

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/24 ساعت 17:20:59 برابر با 241,890 دویست و چهل و یک هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 282,910 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 341,050 سیصد و چهل و یک هزار وپنجاه ریال