قیمت دلار امروز 2021/06/23 ساعت 17:24

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/23 ساعت 17:24:56 برابر با 241,870 دویست و چهل و یک هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت یورو 282,880 دویست و هشتاد و دو  هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت پوند 342,810 سیصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و ده ریال