قیمت دلار امروز 2021/06/22 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/22 ساعت 17:06:33 برابر با 243,382 دویست و چهل و سه هزار و سیصد و هشتاد و دو  ریال قیمت یورو 283,530 دویست و هشتاد و سه هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 342,060 سیصد و چهل و دو  هزار وشصت ریال