قیمت دلار امروز 2021/06/16 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/16 ساعت 17:06:53 برابر با 241,690 دویست و چهل و یک هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 282,980 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 345,730 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و سی ریال