قیمت دلار امروز 2021/06/14 ساعت 01:58

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/06/14 ساعت 01:58:42 برابر با 241,030 دویست و چهل و یک هزار وسی ریال قیمت یورو 285,440 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 343,050 سیصد و چهل و سه هزار وپنجاه ریال