قیمت دلار امروز 2021/03/02 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/03/02 ساعت 16:06:01 برابر با 244,380 دویست و چهل و چهار هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت یورو 292,840 دویست و نود و دو  هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 353,340 سیصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و چهل ریال