قیمت دلار امروز 2021/03/01 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/03/01 ساعت 16:11:31 برابر با 247,530 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 296,120 دویست و نود و شش هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 358,260 سیصد و پنجاه و هشت هزار و دویست و شصت ریال