قیمت دلار امروز 2021/02/23 ساعت 16:35

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/23 ساعت 16:35:37 برابر با 246,520 دویست و چهل و شش هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 298,700 دویست و نود و هشت هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 355,900 سیصد و پنجاه و پنج هزار و نه صد ریال