قیمت دلار امروز 2021/02/22 ساعت 16:16

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/22 ساعت 16:16:23 برابر با 242,370 دویست و چهل و دو  هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت یورو 292,750 دویست و نود و دو  هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 347,410 سیصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و ده ریال