قیمت دلار امروز 2021/02/21 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/21 ساعت 16:10:04 برابر با 242,560 دویست و چهل و دو  هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 293,040 دویست و نود و سه هزار وچهل ریال قیمت پوند 352,440 سیصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و چهل ریال