قیمت دلار امروز 2021/02/13 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/13 ساعت 16:06:49 برابر با 249,850 دویست و چهل و نه هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 302,640 سیصد و دو  هزار و ششصد و چهل ریال قیمت پوند 365,320 سیصد و شصت و پنج هزار و سیصد و بیست ریال