قیمت دلار امروز 2021/02/04 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/02/04 ساعت 16:11:17 برابر با 237,540 دویست و سی و هفت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 286,155 دویست و هشتاد و شش هزار و صد و پنجاه و پنج ریال قیمت پوند 329,300 سیصد و بیست و نه هزار و سیصد ریال