قیمت دلار امروز 2021/01/29 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/29 ساعت 16:11:00 برابر با 232,222 دویست و سی و دو  هزار و دویست و بیست و دو  ریال قیمت یورو 281,122 دویست و هشتاد و یک هزار و صد و بیست و دو  ریال قیمت پوند 330,222 سیصد و سی هزار و دویست و بیست و دو  ریال