قیمت دلار امروز 2021/01/28 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/28 ساعت 16:05:16 برابر با 232,080 دویست و سی و دو  هزار وهشتاد ریال قیمت یورو 280,910 دویست و هشتاد هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 329,870 سیصد و بیست و نه هزار و هشت صد و هفتاد ریال