قیمت دلار امروز 2021/01/27 ساعت 16:40

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/27 ساعت 16:40:14 برابر با 234,050 دویست و سی و چهار هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 283,900 دویست و هشتاد و سه هزار و نه صد ریال قیمت پوند 329,080 سیصد و بیست و نه هزار وهشتاد ریال