قیمت دلار امروز 2021/01/24 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/24 ساعت 16:07:57 برابر با 224,340 دویست و بیست و چهار هزار و سیصد و چهل ریال قیمت یورو 272,930 دویست و هفتاد و دو  هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 326,720 سیصد و بیست و شش هزار و هفتصد و بیست ریال