قیمت دلار امروز 2021/01/23 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/23 ساعت 16:12:34 برابر با 224,240 دویست و بیست و چهار هزار و دویست و چهل ریال قیمت یورو 273,450 دویست و هفتاد و سه هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 319,800 سیصد و نونزده هزار و هشت صد ریال