قیمت دلار امروز 2021/01/11 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/11 ساعت 16:10:00 برابر با 248,460 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 302,430 سیصد و دو  هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 338,430 سیصد و سی و هشت هزار و چهار صد و سی ریال