قیمت دلار امروز 2021/01/06 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/06 ساعت 16:06:07 برابر با 258,550 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 317,510 سیصد و هفده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 355,880 سیصد و پنجاه و پنج هزار و هشت صد و هشتاد ریال