قیمت دلار امروز 2020/12/31 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/31 ساعت 16:06:10 برابر با 256,990 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 316,015 سیصد و شانزده هزار وپانزده ریال قیمت پوند 354,400 سیصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد ریال