قیمت دلار امروز 2020/12/29 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/29 ساعت 16:05:03 برابر با 257,050 دویست و پنجاه و هفت هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 315,457 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و پنجاه و هفت ریال قیمت پوند 350,310 سیصد و پنجاه هزار و سیصد و ده ریال