قیمت دلار امروز 2020/12/27 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/27 ساعت 16:05:31 برابر با 257,390 دویست و پنجاه و هفت هزار و سیصد و نود ریال قیمت یورو 313,319 سیصد و سیزده هزار و سیصد و نونزده ریال قیمت پوند 352,640 سیصد و پنجاه و دو  هزار و ششصد و چهل ریال